Navigácia

 • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

 • Výsledky okresného kola dejepisnej olympiády

  CVČ Svidník: 3. miesto - Lukáš Soták = 8.A (diplom + vecná cena)
                      4. miesto - Richard Jusko = 7.B
                      5. miesto - Zuzana Vavreková = 9.A
                      6. miesto - Ján Majerník = 8.A
                      9. miesto - Vanesa Gmitrová = 7.A
                     10. miesto - Tamara Vargová = 9.B

  Mgr. Katuščáková - uč. DEJ

   

 • Marec s knihou

 • 14. 3. 2017

  Do galérie Pravda o drogách boli pridané fotografie.

 • Násilie je stále aktuálnou témou

  Násilie je stále aktuálnou témou dnešnej doby. Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách a deťoch je jednou z hlavných priorít ochrany a podpory ľudských práv.  Škola má pri výchove a vzdelávaní  vytvárať podmienky pre zdravý vývin žiakov. Jej úlohou je aj primárna prevencia zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov.   Pedagógovia, ale aj ostatní zamestnanci školy, ktorí sme každodenne v kontakte s deťmi môžeme priebežne monitorovať správanie sa detí a v prípade nejakých zmien,podozrenia pri porušovaní ich zdravého osobnostného vývinu máme možnosť včas zasiahnuť a zabezpečiť tak ich ochranu.  A práve kvôli tomu, aby sme vedeli ako reagovať, na koho sa obrátiť , sa  učitelia a ostatní zamestnanci školy zúčastnili odborného seminára, ktorý viedla pani Apolónia Sejková,  sociálna pracovníčka Materského centra „MY MAMY“, spolu s psychologičkou pani Slávkou Hricovou.  Získané informácie budú veľkým prínosom v našej  budúcej práci.  Akciu pripravila výchovná poradkyňa ZŠ.

 • Marec mesiac kníh

  Pri príležitosti mesiaca knihy sa dňa 16.03.2017 (štvrtok) uskutoční exkurzia do Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Zúčastnia sa jej žiaci 6.A a 6.B triedy a ďalší žiaci, pre ktorých je táto exkurzia ako odmena za výchovno - vzdelávacie výsledky. 

  5.A - Daniela Koreňová, Petra Štefaníková
  5.B - Damián Tomáš
  7.A - Vanesa Gmitrová
  7.B - Mirian Centeková, Samuel Juhas
  8.A - Marek Varga, Timotej Tomáš, Júlia Hudáčková
  9.A - Zuzana Harčariková, Zuzana Vavreková
  9.B - Andrea Maťašová

 • 13. 3. 2017

  Do galérie Zrekonštruovaná trieda 5.A boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Mesiac marec patrí knihe

                  Hovorí sa, že izba bez knihy je ako telo bez duše. Dôkazom toho , že naši žiaci na knihy nezanevreli, je aj súťaž v prednese poézie a prózy.

                  2.marca 2017 sa v našej škole konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Súťaže sa zúčastnilo 20 recitátorov, ktorí prednášali v 2.a 3.kategórii. Výsledky sú nasledovné:

   

   

  2.kategória                                                                                      3.kategória

     poézia                                                                                               poézia  

  1. Ľuboš Ondek 6.A                                                                        1. Magdaléna Perželová  8.A

  2. Anna Zuzana Dzurišová  6.A                                                         2. Katarína Gočová  9.A

  3. Lenka Jurčová 6.B                                                                       3. Ján Majerník  8.A

          

     próza                                                                                                  próza

  1. Daniela Koreňová 5.A                                                                 1. Dorota Kaňuchová  8.A

  2. Petra Štefaníková  5.A                                                                2. Diana Havirová  9.A

  3.       ____________                                                                      3. Viktória  Futejová  8.A

   

                  Výhercom srdečne blahoželáme

 • Výsledky okresného kola súťaže Šaliansky Maťko

  Daniel Lechman - 1.miesto

  Daniela Koreňová - 2. miesto

  Daniel Lechman postúpil do krajského kola, kde získal čestné uznanie. 

 • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

  Riaditeľstvo Základnej školy v Kračúnovciach oznamuje, že z dôvodu chrípkovej epidémie bude od 09.02.2017 do 14.02.2017 prerušené vyučovanie. Vyučovanie sa opäť začne v stredu 15.02. 2017.

 • 7. 2. 2017

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • 7. 2. 2017

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria